RELATIVE CLAUSES – VZTAŽNÉ VĚTY

 

  

who – kdo, používáme pro lidi                     which, that – který, používáme pro věci a zvířata 

whose – její, jejichž,...                                    whom – které (osobě)            

where – kde

např.: The woman who lives in this flat is a doctor.

 

 

1. – vynechávání vztažných zájmen

-  můžeme vynechat who/that/which když ve vedlejší větě máme hned po vztažném zájmenu podmět:

The woman I wanted to see... = The woman who I wanted to see.. (= žena, kterou jsem chtěl vidět)

- ale pokud ve větě po vztažném zájmenu chybí druhý podmět, tak musíme vždy napsat vztažné zájmeno, protože jinak by věta nedávala žádný smysl.

 

 

2. - čárky před vztažnými zájmeny

- čárka se musí i nesmí psát záleží na větě:

 

            a. čárku/y nesmíme napsat, když nám vztažná věta říká, kterou osobu nebo věc mluvčí myslí

(Pozn.: Představme si třeba užití závorek ve větě – do závorek píšeme informaci, která není podstatná nicméně by měla být uvedena – a to je to samé jako v angličtině čárky ve vztažné větě).

The woman who lives in that house  is a doctor. – je důležité, že bydlí v tom domě

The man I spoke to yesterday was a director of this company. – je důležité, že jsem s ním včera mluvil

 

            b. čárku musíme napsat, když nám vztažná věta neříká o které osobě nebo věci mluvčí mluví. Vztažná věta nám podává informací navíc, která není důležitá!

My brother Jim, who lives in London, is a doctor. – Není důležité, kde bydlí, jen že je doktor.

The man, I spoke to yesterday, was a director of this company. – zde není důležité, že jsem s ním včera mluvil, ale že je to ředitel firmy.

 

Pozn.: Vztažné věty se mohou zdát docela nepříjemné vzhledem k použití čárek a vynechání vztažných zájmen. Proto doporučuji, abyste si vždy všímali sloves a podmětů – podle nich zaručeně pochopíte význam a představíte si, kde by měly být v češtině čárky, což Vám velmi pomůže.