Mnoho

 

much – nepočitatelné               použití: v otázce a v záporné větě

many – počitatelné                    použití: v otázce a v záporné větě

 

a lot of – počit. i nepoči.         použití: v kladné větě, otázce i v záporné větě

lots of – počitatelné                  použití: v kladné větě

plenty of – nepočitatelné       použití: v kladné větě

 

Do you like reading many books at once? Máš rád čtení mnoha knih najednou?

There were a lot of students yesterday. Bylo tam včera mnoho studentů.

How much water should I pour into the pot? Kolik vody bych měl nalít do hrnce?

 

 

Málo

 

little – nepočitatelné

few – počitatelné

 

pozn.: pozor na            a little – trochu

                                            a few – několik

 

There were few books on the table last week. Minulý týden tam bylo na stole málo knih.

I need only a little water. Potřebuju trochu vody.

She had a few books in her bag. Měla několik knih ve své tašce.

 

 

Some (nějaký), Any (nějaký, žádný), No (žádný)

 

some – použijeme v kladné větě

any – v záporné větě a v otázce

no – výhradně ve větě, kde není žádný zápor, protože samo NO je zápor! takže vždy v kladné větě, ale mění význam na zápor.

 

any, some, no – můžeme k nim připojit přípony: body, one, thing, where:

 

anybody, anyone, anything, anywhere – někdo, někdo, něco, někde ( v otázce)

somebody, someone, something, somewhere – někdo, někdo, něco, někde

nobody, no one, nothing, nowhere – nikdo, nikdo, nic, nikde

 

 I know nothing. Nevím nic.

Did she know anything? Věděla něco?

No one disturbed us. Nikdo nás nevyrušil.

 

 

ANY:   můžeme použít také v kladné větě,

 

 

                        anybody          anything         anywhere

 

+ věta             kdokoliv          cokoliv kdekoliv, kamkoliv

 

- věta              nikdo               nic                    nikde, nikam

 

?                      někdo              něco                někde, někam
Tests:

Level
Test title
Any, some, no, every A
Málo A
Mnoho A
Mnoho B