PAPER 2: WRITING

Další částí, která Vás čeká při plnění zkoušky FCE, je hned po Reading and Use of English právě Writing, na který máte čas celkem 80 minut. Writing je rozdělen do dvou částí, přičemž v každé z nich musíte napsat essay o rozsahu 140-190 slov. Celkové hodnocení představuje 20% bodů z celkového počtu.

 

PART 1

PART 2

Povinné téma pro všechny

Výběr z 3 možných témat

Nutnost reagovat na všechny zmíněné informace ze zadání

Také nutnost reagovat přesně na zadání, nicméně daných informací je méně

140-190 slov

140-190 slov

 

PART 1

V první části dostávají všichni kandidáti stejnou úlohu reagovat na dopis, mail či napsat formální dopis jisté osobě, instituci. Vaše reakce musí vycházet co možná nejblíže z daného zadání a e-mailu atd. V této práci musíte napsat text o rozsahu 140-190 slov.

Nejdůležitější je samozřejmě splnění tématu a jednotlivých bodů ze zadání. Proto tedy si dejte na čas a raději si vše pečlivě promyslete. Je až příliš jednoduché spadnout do vlastních myšlenek, jak byste se v takové situaci zachoval/a Vy a pak už se můžete velmi snadno odklonit od tématu. Vítaným je opět podtrhávání jednotlivých poznámek, či vypsání poznámek na papír.

V textu ale samozřejmě bude kontrolováno mnoho více věcí, kterými jsou gramatická správnost, návaznost myšlenek a jednotlivých vět, zájmena a odkazování, samotná slovní zásoba, vazby, fráze a také hlavně úroveň, kterou jste měl/a daný text napsat. Jednoduše řečeno, pokud nebudete používat žádné spojky a jen jednoduché věty, text rozhodně nebude vypadat adekvátně kritériím zkoušky. Musíte se snažit učinit Váš text co nejvíce přirozeným a zároveň se držet striktně všech požadovaných kritérií.

Co se týká formy textu, může se Vám stát, že v zadání budete mít formální text. V tom případě rozhodně zbystřete. Formální text je takový, který posíláme vážené osobě, společnosti či instituci a tedy musí podle toho vypadat. Mimo adekvátní pozdrav a loučení musíte také myslet na výrazy, které budete používat. Do formálního textu rozhodně nepatří frázová slovesa, vždy byste se měli tedy pokusit nahrazovat, například „look for“ za „search“ atd. Dále také není vhodné, abyste používali příliš modální slovesa, místo toho se snažte používat jejich opisné tvary (can – be able to, may – be allowed to, must – have to). Samozřejmě ne vždy to lze, z hlediska změny významu větu a ne všechna modální slovesa mají opisné tvary (jako je should a ought to), proto musíme jednat obezřetně. Toto všechno bude hodnoceno a utvoří Vám Váš finální počet bodů.

Ještě jedna taková poznámka, i když nevím, na kolik je to opravdu důležité, nicméně text by měl vypadat slušně a tedy neměli byste v něm příliš škrtat a měl by mít jistou úpravu. Přece jen je to opravdu vážný dokument.

 

PART 2

Druhá část Writing obsahuje na rozdíl od první části výběr ze 3 možností, takže si můžete zvolit téma, které Vám bude nejbližší. V této části může být po Vás požadováno napsat article, mail, letter, review and report. I zde musíme co nejlépe reagovat na informace v zadání a předložené úryvky. Dále musíme také splnit či spíše zmínit důvod, proč píšeme (reakce na inzerát, článek do novin, soutěžní příspěvek …) a také naše cílené čtenáře. I tento text má obsahovat mezi 140 a 190 slovy.

Prakticky jsou mé rady stejné jako v části 1. Velkou výhodou v porovnání s částí Writing 1 je fakt, že nemáme jedno dané téma, ale můžeme si vybrat ze tří.