Future simple – Budoucí prostý

 

Tvorba:    will

I will go home. Will you go home?  I won't go home. (won't = will + not)  Yes, I will.  No, I won't.

 

1. Použijeme když se jedná o předpověď nebo když se jedná o nejistou budoucnost, fakta

         It will be a difficult test to pass.   Christmas will be on Saturday this year.

2. Rozhodnutí v momentu řeči

         I will do the shopping.  I will pay it.  I will help you.

 -můžeme v 1. osobě jednotného i množného čísla nahradit ‚shall‘ a zápor ‚shan´t‘  (někdy je používáno jako více formální vyjádření)

         I shall do it.   We shall go there.Future continuous – Budoucí průběhový

 

Tvorba: will be + - ing

 I will be playing the piano. Will you be playing the piano? I won't be playing the piano. Yes, I will. No, I won't.

 

1. Děj bude probíhat v určitém okamžiku, po určitou dobu

         This time next week we´ll be sailing to Mykonos.

2. Zítra touto dobou (+ pracovní záležitosti)

        I will be working tomorrow at this time.  They will be having a meeting this time next week.

 

 

Další vyjádření budoucího času

 

BE GOING TO překládáme – hodlám, chystám se, budu

      1.  plány, není ještě jisté, kdy se to stane – takže zde většinou nebudeme používat určení času    

         She is going to have a baby.  We are going to do the washing. I am going to write the essay.

     2.  situace na spadnutí“ – když vidíme důkaz, že se už už něco stane.

         It is going to rain. – černé mraky na obloze

          The house is going to fall. – cítíme, že se chvěje

          We are going to crash. – Srazíme se! – vykřikne někdo těsně před srážkou, ale možná to                                                                 nakonec vybere a nesrazí se

      3.  Vždy se snažíme vyhnout větě I am going to go! Místo be going to použijeme v tomto případě přímo přítomný průběhový – I am going. Stejná situace nastává ještě například u slovesa come.

 

present simple – rozvrh hodin a jízdní řády, seznamy, sliby – prostě vše, co my neovlivníme

          The train leaves at 9 pm. This restaurant opens at 5 pm. The film festival ends on Monday.

  

present continuous  - plány, které jsou už zařízené a tedy jisté, že se stanou – vše co my ovlivníme

           We are having a party on Monday.   I am coming at 6 o´clock pm.

 

Srovnání

will, be going to, present simple, present continuous

 Obecně platí, že u většiny příkladů s will a be going to nepoužíváme určení času. Na rozdíl od toho určení času musí být vždy u přítomných časů.

 

Situace 

I will have a party. – řeknu kamarádce, když jsem se teď rozhodla a vlastně ještě ani nevím, jestli budu mít dost peněz atd.

I am going to have a party. – už plánuju – tedy peníze mám, vím koho pozvu, ale ještě pořád nevím kdy

I am having a party on Saturday. – už mám vše zajištěné, domluvené, nakoupené

 

I will have a party.  – že budu mít párty je jisté asi na 40%

I am going to have a party. – že budu mít párty je jisté na 60%

I am having a party on Saturday. – že budu mít párty je jisté na 99-100%

 

Paradox: - srovnání be going to + present continuous

Představme si situaci. Stojíme na ulici a vidíme slečnu, která je těhotná, nakonci ulice. Řekneme si – She is going to have a baby. Pak se otočíme a poznáme, že je to Jane a víme, že se její dítě narodí v červnu. Věta bude nyní vypadat takhle – She is having a baby in June. Zde vidíme, jak moc jsou důležité určení času.

 

  Pokročilá vyjádření budoucího času

 

be to – oficiální zprávy, formální instrukce

be about to – více neformální, každodenní situace

            I am about to cook our dinner.

 

to be bound to + infinitive

to be certain to + infinitive

to be likely to + infinitive

to be unlikely to + infinitive

 

to be on the brink of + gerund/noun - formální

to be on the verge of + gerund/noun - formální

to be on the point of + gerund/noun - formální

            He is on the verge of crying.