2. Stupeň přídavných jmen (Comparatives)

·         -er – použití pro jednoslabičná a dvouslabičná přídavná jména

          Výjimky:

o   Pokud končí přídavné jméno na koncovku –e, přidává se jen koncovka –r

§  large – larger – the largest

o   Jestli končí přídavné jméno na koncovku –y po souhlásce, mění na –i

§  busy – busier – the busiest

o   Pokud se jedná o jednoslabičné slovo a od konce souhláska (k,l,m…), samohláska (a,e,i,o..) a souhláska poslední písmeno se zdvojí

§  big – bigger – the biggest

·         more – použití u dvouslabičných a víceslabičných přídavných jmen

          Výjimky:

o   Pokud dvouslabičná slova končí na koncovky -ed, -ing, -ful  vždy se použije vazba more a nikdy ne koncovka –er (nebo –est)

§  boring – more boring – the most boring


3.  Stupeň přídavných jmen (Superlatives)

·         -est – použití pro jednoslabičná a dvouslabičná přídavná jména

·         the most – použití u dvouslabičných a víceslabičných přídavných jmen

Všechny výše uvedené výjimky platí také pro 3. stupeň přídavných jmen.

 

Použití ve větě

11.1.  stupeň přídavných jmen – vazba as … as, so … as

o   I am as tall as my sister.

o   She is so clever as her best friend.

o   We are as intelligent as our boss.

11.2.  stupeň  přídavných jmen – vazba than

o   She is more boring than the most of my friends.

o   We are busier than we were last year.

o   The tickets are cheaper than I thought.

11.3.  stupeň  přídavných jmen – určení z nějakého celku

o   Her daughter is the most beautiful of all girls from her class.

o   Their idea is the best of all.

o   This dress is the cheapest of all in the shop.


1.       Stupeň

2.      Stupeň

3.      Stupeň

good / well

better

the best

bad / ill

worse

the worst

far

farther – týká se místa (fyzicky)

further - abstraktní

the farthest – týká se místa

the furthest - abstraktní

old

older

elder (v rodině)

the oldest

the eldest (v rodině)

many / much

more

the most

little

less

the least